Mødestedet Jægerspris

Vedtægter

  1. Vedtægt for "Mødestedet" på Omsorgscenteret De Tre Ege Parkvej 2 i Jægerspris, som er stillet til rådighed for Ældreforeningernes Aktiviteter og er et brugerstyret hus.

  2. Brugerne skal i fællesskab vælge en husbestyrelse på fem personer og to suppleanter samt en revisor. Valg til bestyrelsen gælder i to år. Formand og to medlemmer vælges i lige år, Kasserer og Næstformand vælges i ulige år. Valg til suppleant og revisor gælder for et år. Bestyrelsen konstituere sig selv. Formand og kasserer har tegningsret.

  3. Regnskabsåret er kalenderåret. Der aflægges revideret regnskab til Bestyrelsen i februar. Huset skal have en selvstændig økonomi, bortset fra drift og vedligeholdelse, der som aftalt afholdes af Frederikssund kommune. Økonomien skal være baseret på indtægter, donationer, kommunalt tilskud og eventuel brugerbetaling.

  4. Der indkaldes til valgmøde hvert år, inden udgangen af marts måned med en dagsorden, der indeholder hvem der er på valg, styrelsen af huset, budget og regnskab, forbedringer og ændringer. Mødet skal indkaldes med 14 dages varsel.

  5. Hvert år i maj, indkalder bestyrelsen ønsker fra brugere af huset, foreninger og klubber, til en belægningsplan for lokaler og kontor faciliteter. Belægningsplan løber fra 1. august til 30 juni det følgende år. juli måned er lukket hvert år. Lokalerne må ikke udlejes eller udlånes til privat brug. Aktiviteter igangsat af husbestyrelsen har fortrinsret.

  6. Bestyrelsen kan udpege husansvarlige, der indgår i en turnus, der fører tilsyn med at aftaler afholdes. Mødestedets åbningstider er efter rimelige ønsker og behov.

  7. Mødestedet administreres af husbestyrelsen, som overfor kommunen skal kunne redegøre for brugen, belægning, økonomi, samt fejl og mangler.

  8. Husbestyrelsen kan supplere sig selv med personer til løsning af særlige opgaver, ligesom den kan nedsætte ad. hoc udvalg til varetagelse af opgaver. Husbestyrelsen kan søge rådgivning i forbindelse med forhandlinger og fremskaffelse af midler til Mødestedet.     

Bestyrelsen har revideret vedtægterne i april 2023

  

Bestyrelsen har revideret vedtægten i august 2018.